Liên hệ

www.facebook.com/casymylinh/

https://www.youtube.com/user/casimylinh

Liên hệ biểu diễn

+ 0907 200 110 - Nghĩa (Trợ lý)

+ 0168 468 8896 - Chi (Trợ lý)